Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AMSTAFF AZYL

ZA OKRES OD 01.01.2017 roku DO 31.12.2017 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚĆI z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. z 2001r. Nr 50 poz. 529 oraz Dz.U. z 2011r. Nr 517 poz. 1291)

 

Dane rejestracyjne Fundacji

Fundacja Amstaff Azyl

z siedzibą

 1. Ogrody 29/1

03-987 Warszawa

adres poczty elektronicznej: info@amstaffazyl.pl

 

zarejestrowana w dniu 21 stycznia 2015 roku w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000539852;

Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 360678536;

 

Zarząd Fundacji:

 • Izabela Olejniczak, Prezes Fundacji
 • Olga Krawczyk, Wiceprezes Fundacji

 

Celem Fundacji jest działalność charytatywna i edukacyjna, w zakresie:

 1. działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poszanowania i przestrzegania ich praw,
 2. opieki i pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym, chorym, niechcianym lub okrutnie traktowanym, a w szczególności podejmowanie działań na rzecz udzielania pomocy psom uznanym z uwagi na rasę za niebezpieczne,
 3. działania na rzecz ochrony środowiska i ochrony zwierząt,
 4. aktywnego przeciwdziałania bezdomności zwierząt,
 5. propagowania i stosowania zasad ekologii.

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • współpracę z instytucjami oświatowo – wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt;
 • udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc bezdomnym zwierzętom;
 • organizowanie spotkań, programów w przedszkolach, szkołach, wyższych uczelniach, seminariów oraz innych;
 • współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz

pozostałymi instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi działającymi na terenie kraju i za granicą w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji;

 • kierowanie wniosków do organów ścigania o podjęcie czynności zmierzających do wykrycia i ukarania sprawców przestępstw przeciwko prawom zwierząt oraz uczestnictwo w postępowaniach toczących się przed sądami powszechnymi;
 • organizowanie, finansowanie oraz promowanie inwestycji i kampanii społecznych dążących do eliminacji okrucieństwa wobec zwierząt;
 • sponsorowanie programów promujących cele Fundacji w środkach masowego przekazu;
 • organizowanie i wspieranie działań wolontariatu poprzez propagowanie idei wolontariatu oraz organizowanie szkoleń dla wolontariuszy;
 • udział i organizowanie pikników, festynów, koncertów o charakterze niedochodowym;
 • współpracę ze środkami masowego przekazu w nagłaśnianiu najważniejszych tematów związanych z przepisami ustawy o ochronie zwierząt oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt;
 • prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej w zakresie ochrony zwierząt i środowiska;
 • pomoc finansową i rzeczową dla zwierząt;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt

 

Główne zdarzenia prawne w działalności fundacji o skutkach finansowych

Rok 2018 był czwartym okresem sprawozdawczym w działalności Fundacji.

W bieżącym okresie sprawozdawczym działania Fundacji skoncentrowały się zgodnie z ustalonym planem kilkuletnim na zapobieganiu okrucieństwu i bezdomności zwierząt, a także leczeniu psów starych i chorych. Rok 2018 był właśnie rokiem poświęconym przypadkom „beznadziejnym” – zadanie jakie sobie postawiliśmy skupiało się na dwóch filarach: akcjach ratunkowych, ratujących życie oraz odciążaniem polskich schronisk poprzez zabieranie rezydentów przewlekle i nieuleczalnie chorych. Nad uratowanymi psami pełniliśmy całodobową opiekę zapewniając im specjalistyczną diagnostykę oraz leczenie.

Kontynuowaliśmy współpracę z największym polskim schroniskiem – Schronisko Na Paluchu w Warszawie – w pracy nad ograniczeniem do minimum psów ras TTB w tym ośrodku oraz nawiązaliśmy współpracę z nowymi schroniskami (Sosnowiec, Białystok), wolontariuszami, a także osobami prywatnymi zainteresowanymi losem zwierząt z całego kraju. Zajmowaliśmy się głównie psami nieadopcyjnymi, trudnymi w wychowaniu, utrzymaniu i leczeniu. Podejmowaliśmy się przypadków, których nie chciał podjąć się nikt inny.

Praca wewnętrzna w strukturach fundacji przyczyniła się do określenia jasnych zasad współpracy z domami tymczasowymi, w których zwierzęta pozostające pod opieką Fundacji odzyskiwały zdrowie, przechodziły szkolenie, były odżywiane i badane.

Również w tym roku współpracowaliśmy z najlepszymi behawiorystami, szkoleniowcami i lekarzami weterynarii, dbając o jakość świadczonych usług. Dodatkowo wolontariusze fundacji przeszli czasochłonne eksperckie przeszkolenie zdobywając dyplomy behawiorystyczne.

Jak zawsze poszukiwaliśmy domów stałych i ogłaszaliśmy podopiecznych na internetowych portalach społecznościowych oraz stronach ogłoszeniowych. Byliśmy też otwarci na udostępnianie swoich mediów bezdomniakom z innych instytucji, udostępniając ich ogłoszenia i zachęcając do adopcji.

W 2018 roku udało się otoczyć opieką kolejnych 12 psów TTB (w tym 8 ciężko chorych) – większość z nich była w wieku dojrzałym, nieprzystosowana. Dzięki wielomiesięcznym staraniom udało nam się wyadoptować 6 z nich. Końca swoich dni pod opieką fundacji doczekały 3 psy.

W 2018 roku kontynuowaliśmy też bardzo ważny program prewencyjno-pomocowy dla właścicieli psów w potrzebie, pomagając im w szkoleniu i przezwyciężaniu problemów behawioralnych zwierząt. Wolontariusze fundacji odwiedzali domy, które prosiły o wsparcie radą i pomagali w szkoleniu, wpierali radą i doświadczeniem, tym samym zapobiegając kolejnym przypadkom potencjalnie zagrożonym bezdomnością.

Prowadzony przez Fundację profil na Facebooku dociera już do prawie 11 tysięcy osób w całym kraju. Rozpoczęliśmy także edukację na platformie instagramowej poprzez publikację zdjęć zarówno psów do adopcji, jak i tych, które domy znalazły – w celu propagowania idei adopcji bezdomniaków.

Fundacja zorganizowała kilka akcji charytatywnych i edukacyjnych takich jak:

– Rozpoczęliśmy pracę nad kampanią edukacyjną „Kochaj, nie skreślaj” – opartą o sesje zdjęciowe i filmiki z gwiazdami – mające na celu obalać stereotypy związane z rasą.

– Zrealizowaliśmy liczne kreatywne sesje fotograficzne dla podopiecznych Fundacji promujące bezdomne psy i adopcję.

– Odbyliśmy kolejną edycję Dogtrekkingu – cyklicznego spaceru grupowego z psami mającego na celu obalanie mitów na temat Terierów Typu Bull, integrację społeczności miłośników psów i socjalizację zwierząt oraz spotkania z wyadoptowanymi psami.

– Projekt „Tul czule bulle” zachęcający do pomocy na rzecz potrzebujących psów.

– Cykl edukacyjny w szkołach – dalej prowadziliśmy wykłady dla młodzieży edukując w zakresie zapobiegania bezdomności (kastracja, czipowanie), adopcji oraz właściwego traktowania oraz zachowania się w obecności psów.

 

 

Fundacja pozyskiwała środki niezbędne do sfinansowania prowadzonych działań w drodze darowizn od osób, którym los i dobro zwierząt leżą głęboko na sercu.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadzono następujące zbiórki publiczne:

 

2017/4816/OR – Na Pomoc TTB – 102 zł (zbiórka z 2017 rozliczana w 2018)

– 2017/4817/OR – Na ratunek TTB – 31 zł (zbiórka z 2017 rozliczana w 2018)

– 2018/4325/OR – GMTC X – charytatywny turniej Muay Thai dla „Amstaff Azyl” – 6 281 zł

– 2018/2069/OR – XXIII DOGTREKKING Amstaff Azyl – 271 zł

 

Odpisy uchwał

 

W załączeniu znajdują się odpisy uchwał podjętych przez organa Fundacji w bieżącym okresie sprawozdawczym.

 

Informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy)

 

W okresie sprawozdawczym Fundacja pozyskiwała przychody w drodze darowizn od osób fizycznych i prawnych.

 

PRZYCHODY STATUTOWE w 2018 r.

72101, 51 zł

DAROWIZNY

65416,51 zł

ZBIÓRKI PUBLICZNE

6685 zł

 

Informacja o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń

W bieżącym okresie sprawozdawczym Fundacja nie realizowała działań o charakterze odpłatnym

Działalność gospodarcza

Fundacja Amstaff Azyl w roku sprawozdawczym nie prowadziła działalności gospodarczej

 

Informacja o poniesionych kosztach

 

Koszty ogółem 69011,53 zł w tym

KOSZTY STATUTOWE 57665,70 zł

w tym:

 

Karma 5473, 43 zł

Leki i artykuły weterynaryjne 3560, 77 zł

Podkłady higieniczne 140,94 zł

Materiały pozostałe 571,71 zł

Paliwo 200,79 zł

Pochówek zwierząt 1100 zł

Usługa transportowa 89,35 zł

Usługi weterynaryjne 40 388,75 zł

Hotele dla zwierząt 5830 zł

 

KOSZTY ADMINISTRACYJNE 11345,83 zł

 

Dane o zatrudnieniu w fundacji

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie zatrudniała pracowników.

Dane o wynagrodzeniach wypłacanych w fundacji

Fundacja nie wypłacała w 2018 r. wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia

 

Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

 1. Wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji z podziałem na wynagrodzenia, nagrody i premie

Wynagrodzenia Członków Zarządu i innych organów fundacji na umowę o pracę w 2018 roku wynosiły – nie dotyczy

2.Wypłacanego osobom kierującym działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia

Wynagrodzenia osób kierujących działalnością gospodarczą w fundacji na umowę o pracę w 2018 roku wynosiły – nie dotyczy

 

Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia

Fundacja nie zatrudniała w bieżącym okresie osób na umowy cywilno-prawne i nie poniosła z tego tytułu żadnych wydatków

 

Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych z podziałem według ich wysokości – nie dotyczy

 

Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku

Fundacja posiadała na dzień 31.12.2018 roku środki pieniężne w kwocie: 25247,84

złotych /słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych i osiemdziesiąt cztery grosze

w tym:

 • środki pieniężne w kasie: 2089,41 złotych;
 • środki pieniężne na rachunkach bankowych bieżących: 23158,43 złotych;

wszystkie rachunki bankowe Fundacji prowadzone są w WSB

 

Dane o nabytych obligacjach

Fundacja Amstaff Azyl w roku sprawozdawczym nie nabyła w obligacji

Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek

Fundacja Amstaff Azyl w roku sprawozdawczym nie objęła udziałów, akcji w spółkach prawa handlowego

Dane o nabytych nieruchomościach

Fundacja Amstaff Azyl w roku sprawozdawczym nie nabyła żadnych nieruchomości

Dane o nabytych środkach trwałych

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych.

Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych

Na dzień bilansowy aktywa Fundacji wykazują wartość 25247,84 zł

z czego aktywa trwałe 0 zł, aktywa obrotowe 25247,84  zł

Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych

Wartość zobowiązań Fundacji na dzień bilansowy wyniosła 1960,03 zł.

Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz wynik finansowy tej działalności

Informację o rozliczeniu fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych

Fundacja na dzień 31.12.2018 roku nie zalega z zapłatą zobowiązań podatkowych

Informację o składanych deklaracjach podatkowych

Fundacja nie jest podatnikiem VAT i nie składała w roku obrotowym deklaracji VAT-7.

Fundacja złożyła deklarację z osiągniętych dochodów CIT8 za rok 2018 w terminie ustawowym.

W bieżącym okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono żadnej kontroli w Fundacji

 

Warszawa, dn. 15.05.2019

ZARZĄD FUNDACJI AMSTAFF AZYL

Pomóż azylakom!

Ta strona obsługuje pliki cookies.