Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AMSTAFF AZYL

ZA OKRES OD 01.01.2017 roku DO 31.12.2017 roku

 

Sprawozdanie sporządzono na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚĆI z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. z 2001r. Nr 50 poz. 529 oraz Dz.U. z 2011r. Nr 517 poz. 1291)

 

Dane rejestracyjne Fundacji

Fundacja Amstaff Azyl

z siedzibą

Ogrody 29/1

03-987 Warszawa

adres poczty elektronicznej: info@amstaffazyl.pl

 

zarejestrowana w dniu 21 stycznia 2015 roku w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000539852;

Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 360678536;

 

Zarząd Fundacji:

 • Izabela Olejniczak, Prezes Fundacji
 • Olga Krawczyk, Wiceprezes Fundacji

 

 

Celem Fundacji jest działalność charytatywna i edukacyjna, w zakresie:

 1. działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poszanowania i przestrzegania ich praw,
 2. opieki i pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym, chorym, niechcianym lub okrutnie traktowanym, a w szczególności podejmowanie działań na rzecz udzielania pomocy psom uznanym z uwagi na rasę za niebezpieczne,
 3. działania na rzecz ochrony środowiska i ochrony zwierząt,
 4. aktywnego przeciwdziałania bezdomności zwierząt,
 5. propagowania i stosowania zasad ekologii.

 

 

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • współpracę z instytucjami oświatowo – wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt;
 • udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc bezdomnym zwierzętom;
 • organizowanie spotkań, programów w przedszkolach, szkołach, wyższych uczelniach, seminariów oraz innych;
 • współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz

pozostałymi instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi działającymi na terenie kraju i za granicą w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji;

 • kierowanie wniosków do organów ścigania o podjęcie czynności zmierzających do wykrycia i ukarania sprawców przestępstw przeciwko prawom zwierząt oraz uczestnictwo w postępowaniach toczących się przed sądami powszechnymi;
 • organizowanie, finansowanie oraz promowanie inwestycji i kampanii społecznych dążących do eliminacji okrucieństwa wobec zwierząt;
 • sponsorowanie programów promujących cele Fundacji w środkach masowego przekazu;
 • organizowanie i wspieranie działań wolontariatu poprzez propagowanie idei wolontariatu oraz organizowanie szkoleń dla wolontariuszy;
 • udział i organizowanie pikników, festynów, koncertów o charakterze niedochodowym;
 • współpracę ze środkami masowego przekazu w nagłaśnianiu najważniejszych tematów związanych z przepisami ustawy o ochronie zwierząt oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt;
 • prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej w zakresie ochrony zwierząt i środowiska;
 • pomoc finansową i rzeczową dla zwierząt;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt

 

 

Główne zdarzenia prawne w działalności fundacji o skutkach finansowych

Rok 2017 był trzecim okresem sprawozdawczym w działalności Fundacji.

W bieżącym okresie sprawozdawczym działania Fundacji koncentrowały się dalej na zapobieganiu okrucieństwu i bezdomności zwierząt, a także leczeniu psów starych i chorych.

Kontynuowaliśmy współpracę z największym polskim schroniskiem – Schronisko Na Paluchu w Warszawie – w pracy nad ograniczeniem do minimum psów ras TTB w tym ośrodku. A także innymi schroniskami, wolontariuszami oraz ludźmi zainteresowanymi losem zwierząt z województwa mazowieckiego oraz całego kraju. Zajmowaliśmy się głównie psami starszymi, chorymi, trudnymi, również tymi nie rokującymi do adopcji. Podejmowaliśmy się przypadków, których nie chciał podjąć się nikt inny.

Praca edukacyjna i promocyjna wielu osób z Fundacji przyczyniła się do dalszego zwiększenia liczby domów tymczasowych, w których zwierzęta pozostające pod opieką Fundacji odzyskiwały zdrowie, przechodziły szkolenie, były odżywiane i badane.

Również w tym roku współpracowaliśmy z najlepszymi behawiorystami, szkoleniowcami i lekarzami weterynarii, dbając o jakość świadczonych usług. Czynnie poszukiwaliśmy domów stałych i ogłaszaliśmy podopiecznych na internetowych portalach społecznościowych oraz stronach ogłoszeniowych.

W 2017 roku udało się otoczyć opieką 9  psów TTB (często trudnych, chorych, starych i nieprzystosowanych) i wyadoptować 7. Końca swoich dni pod opieką fundacji doczekały 2 psy.

W 2017 roku uaktywniliśmy program prewencyjno-pomocowy dla właścicieli psów w potrzebie, pomagając im w szkoleniu i przezwyciężaniu problemów behawioralnych zwierząt. Wolontariusze fundacji odwiedzali domy, które prosiły o wsparcie radą i pomagali w szkoleniu, wpierali radą i doświadczeniem, tym samym zapobiegając kolejnym przypadkom potencjalnie zagrożonym bezdomnością.

Prowadzone przez Fundację profile na portalach społecznościowych docierają już do prawie 10 tysięcy osób w całym kraju. Poprzez samodzielną naukę osoby z fundacji dokształciły się w obszarze social mediów (facebook, instagram), aby z jeszcze większą skutecznością promować psy do adopcji.

Fundacja zorganizowała kilka akcji charytatywnych i edukacyjnych takich jak:

– Kolejne 3 edycje Dogtrekkingu – spaceru grupowego z psami mającego na celu obalanie mitów na temat Terierów Typu Bull, integrację społeczności miłośników psów i socjalizację zwierząt

– Projekt „Całuj czule bulle” zachęcający do pomocy na rzecz potrzebujących psów.

– Projekt edukacyjny w szkołach – dalej prowadziliśmy wykłady dla młodzieży edukując w zakresie zapobiegania bezdomności (kastracja, czipowanie), adopcji oraz właściwego traktowania oraz zachowania się w obecności psów. Szkolenia odbywały się w Warszawie przy ul. Smolnej 30 w Gimnazjum nr 44.

– Liczne sesje fotograficzne dla podopiecznych Fundacji oraz schronisk, promujące bezdomne psy i adopcję.

– Udział w festiwalu wiedzy alternatywnej Wibracje, gdzie wolontariusze fundacji prowadzili wykłady edukacyjne w obszarze właściwego traktowania psów, ich komunikacji oraz zapobiegania bezdomności.

– Udział w praskiej imprezie miłośników psów PSIA MISS-ka w roli partnera edukacyjnego, gdzie przedstawiciele fundacji poprowadzili prelekcję dotyczącą właściwego doboru kagańca.

Fundacja pozyskiwała środki niezbędne do sfinansowania prowadzonych działań w drodze darowizn od osób, którym los i dobro zwierząt leżą głęboko na sercu.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadzono następujące zbiórki publiczne:

 

– 2017/44/OR- NA POMOC TTB – 255 zł

– 2017/771/OR– 10 Dogtrekking – 717 zł

– 2017/1520/OR– NA POMOC TTB – 300 zł (ujęta w darowiznach)

– 2017/1982/OR– XI DOGTREKKING – 687 zł

– 2017/4073/OR– 12 DOGTREKKING – 596, zł

– 2017/4277/OR– Pomóż MIKO – 185,19 zł

– 2017/4278/OR– Zbiórka na rzecz podopiecznych Fundacji Amstaff Azyl – 114 zł

2017/4816/OR – Na Pomoc TTB – 102 zł (zbiórka rozliczana w 2018)

– 2017/4817/OR – Na ratunek TTB – 31 zł (zbiórka rozliczana w 2018)

– 2017/5604/OR – Gala Akademia Gorila – 1020 zł

 

Odpisy uchwał

W załączeniu znajdują się odpisy uchwał podjętych przez organa Fundacji w bieżącym okresie sprawozdawczym.

 

Informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy)

W okresie sprawozdawczym Fundacja pozyskiwała przychody w drodze darowizn od osób fizycznych i prawnych.

 

PRZYCHODY STATUTOWE w 2017 r.

54419,59 zł

DAROWIZNY

50845,40 zł

ZBIÓRKI PUBLICZNE

3574,19 zł

 

Informacja o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń

W bieżącym okresie sprawozdawczym Fundacja nie realizowała działań o charakterze odpłatnym

 

Działalność gospodarcza

Fundacja Amstaff Azyl w roku sprawozdawczym nie prowadziła działalności gospodarczej

Informacja o poniesionych kosztach

Koszty ogółem 58482,86 zł w tym

 

KOSZTY STATUTOWE 47246,49 zł

w tym:

 

Karma 7550,75 zł

Leki i artykuły weterynaryjne 2124,93 zł

Podkłady higieniczne 49,99 zł

Materiały pozostałe 173,48 zł

Pochówek zwierząt 250 zł

Usługa transportowa 4,99 zł

Usługi weterynaryjne 29 792, 35 zł

Hotele dla zwierząt 7300 zł

 

KOSZTY ADMINISTRACYJNE 11236,37 zł

Dane o zatrudnieniu w fundacji

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie zatrudniała pracowników.

Dane o wynagrodzeniach wypłacanych w fundacji

Fundacja nie wypłacała w 2017 r. wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia

Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

1.Wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji z podziałem na wynagrodzenia, nagrody i premie

Wynagrodzenia Członków Zarządu i innych organów fundacji na umowę o pracę w 2017 roku wynosiły – nie dotyczy

2.Wypłacanego osobom kierującym działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia

Wynagrodzenia osób kierujących działalnością gospodarczą w fundacji na umowę o pracę w 2017 roku wynosiły – nie dotyczy

 

Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia

Fundacja nie zatrudniała w bieżącym okresie osób na umowy cywilno-prawne i nie poniosła z tego tytułu żadnych wydatków

Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych z podziałem według ich wysokości – nie dotyczy

Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku

Fundacja posiadała na dzień 31.12.2017 roku środki pieniężne w kwocie: 20197,83

złotych /słownie: dwadzieścia cztery tysiące czterysta pięć złotych i dziesięć groszy

w tym:

 • środki pieniężne w kasie: 2155,67 złotych;
 • środki pieniężne na rachunkach bankowych bieżących: 18042,16 złotych;

wszystkie rachunki bankowe Fundacji prowadzone są w WSB

 

Dane o nabytych obligacjach

Fundacja Amstaff Azyl w roku sprawozdawczym nie nabyła w obligacji


Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek

Fundacja Amstaff Azyl w roku sprawozdawczym nie objęła udziałów, akcji w spółkach prawa handlowego


Dane o nabytych nieruchomościach

Fundacja Amstaff Azyl w roku sprawozdawczym nie nabyła żadnych nieruchomości


Dane o nabytych środkach trwałych

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych.


Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych

Na dzień bilansowy aktywa Fundacji wykazują wartość 24261,10 zł

z czego aktywa trwałe 0 zł, aktywa obrotowe 24261, 10 zł

Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych

Wartość zobowiązań Fundacji na dzień bilansowy wyniosła 0 zł.

 

Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz wynik finansowy tej działalności


Informację o rozliczeniu fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych

Fundacja na dzień 31.12.2017 roku nie zalega z zapłatą zobowiązań podatkowych

Informację o składanych deklaracjach podatkowych

Fundacja nie jest podatnikiem VAT i nie składała w roku obrotowym deklaracji VAT-7.

Fundacja złożyła deklarację z osiągniętych dochodów CIT8 za rok 2017 w terminie ustawowym.

W bieżącym okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono żadnej kontroli w Fundacji

 

Warszawa, dn. 22.05.2018

ZARZĄD FUNDACJI AMSTAFF AZYL

Pomóż azylakom!

Ta strona obsługuje pliki cookies.