Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AMSTAFF AZYL

ZA OKRES OD 21.01.2015 roku DO 31.12.2015 roku

 

Sprawozdanie sporządzono na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚĆI z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. z 2001r. Nr 50 poz. 529 oraz Dz.U. z 2011r. Nr 517 poz. 1291)

Główne zdarzenia prawne w działalności fundacji o skutkach finansowych

Fundacja rozpoczęła swoja działalność na początku 2015 roku. Rok 2015 był więc pierwszym okresem sprawozdawczym w działalności Fundacji.

W bieżącym okresie sprawozdawczym działania Fundacji koncentrowały się przede wszystkim na zapobieganiu okrucieństwu i bezdomności zwierząt.

Nawiązaliśmy współpracę z największym polskim schroniskiem (Schronisko Na Paluchu w Warszawie), a także innymi schroniskami, wolontariuszami oraz ludźmi zainteresowanymi losem zwierząt z województwa mazowieckiego i z całego kraju.

Dzięki osobistemu zaangażowaniu ludzi Fundacji rozpoczęła działalność siatka domów tymczasowych, w których zwierzęta pozostające pod opieką Fundacji odzyskiwały zdrowie, przechodziły szkolenie, były odżywiane i badane.  .

Współpracowaliśmy z behawiorystami, szkoleniowcami, lekarzami weterynarii oraz ogłaszaliśmy podopiecznych na internetowych portalach społecznościowych i stronach www.

Dotychczasowe doświadczenia Zarządu Fundacji oraz szczegółowa analiza przypadków, z którymi spotkaliśmy się w naszej pracy, zaowocowało wypracowaniem strategii procesu adopcyjnego opartej o specjalnie opracowaną ankietę przedadopcyjną, spacer zapoznawczy, wizyty przedadopcyjne, podpisanie umowy cywilno-prawnej oraz stałym kontaktem z naszymi podopiecznymi oraz procedurze poszukiwania idealnych domów dla naszych podopiecznych poprzez ogłoszenia internetowe i na portalach społecznych.

Dzięki temu w 2015 roku udało się otoczyć opieką 20 psów TTB i wyadoptować 14.

Promowane przez Fundację profile na portalach społecznościowych docierają do ponad 6 tysięcy osób w całym kraju.

Fundacja zorganizowała kilka akcji charytatywnych i edukacyjnych takich jak:

– 4 edycje Dogtrekkingu – spaceru grupowego z psami mającego na celu obalanie mitów na temat Terierów Typu Bull, integrację społeczności miłośników psów i socjalizację zwierząt

– Projekt „Dać szansę” – ukazanie bezdomnych psów w relacjach z dziećmi z różnorakimi zaburzeniami

– Charytatywny trening Barbell Zone zachęcający do aktywnego spędzania czasu i wspierania bezdomnych zwierząt

– Aktywny udział wolontariuszy Fundacji w programie „Adoptuj warszawiaka”, uświadamiający społeczeństwu absolutną normalność psów ze schronisk, również tych należących do ras TTB

– Liczne sesje fotograficzne dla podopiecznych Fundacji oraz schronisk, promujące bezdomne psy i adopcję

– Udział wolontariuszy Fundacji w wolontariacie w Schronisku na Paluchu doprowadził do adopcji ponad 40 psów TTB.

 

W bieżącym okresie sprawozdawczym wolontariusze Fundacji pozyskali dla bezdomnych psów (fundacyjnych i schroniskowych) ok. 40 kubraków na zimę.

Fundacja pozyskiwała środki niezbędne do sfinansowania prowadzonych działań w drodze darowizn od osób, którym los i dobro zwierząt leżą głęboko na sercu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadzono następujące zbiórki publiczne:

– 2015/688/OR – Dogtrekking dla psów 1360 zł

– 2015/3394/OR – Zbiórka na rzecz podopiecznych fundacji 30 zł

– 2015/3395/OR – 5 Jubileuszowy Dogtrekking dla psów 1431,42 zł

– 2015/4563/OR – Amstaff pies „Bardziej” 267 zł

-2015/2281/OR – Zbiórka na rzecz podopiecznych fundacji 288 zł

-2015/2591/OR – Crossfit 385 zł

– 2015/2590/OR – Dogtrekking dla psów 403,50 zł

– 2015/2887/OR – Pit Bull West Coast 67,82 zł

 

Odpisy uchwał

W załączeniu znajdują się odpisy uchwał podjętych przez organa Fundacji w bieżącym okresie sprawozdawczym.

Informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy)

W okresie sprawozdawczym Fundacja pozyskiwała przychody w drodze darowizn od osób fizycznych i prawnych.

PRZYCHODY STATUTOWE w 2015 r.

46 131,86

DAROWIZNY

46131,71

w tym:

zbiórki publiczne 4232,74

Informacja o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń

W bieżącym okresie sprawozdawczym Fundacja nie realizowała działań o charakterze odpłatnym

 

Działalność gospodarcza

Fundacja Amstaff Azyl w roku sprawozdawczym nie prowadziła działalności gospodarczej

 

Informacja o poniesionych kosztach

Koszty ogółem 39378,33 zł w tym

KOSZTY STATUTOWE 33920,18 zł

w tym:

Karma 1331,10 zł

Leki i artykuły weterynaryjne 1361,43 zł

Smycze, obroże 10 zł

Podkłady higieniczne 245,34 zł

Materiały pozostałe 180 zł

Pochówek zwierząt 950 zł

Usługa transportowa 45,95 zł

Usługi weterynaryjne 22 643, 36 zł

Hotele dla zwierząt 7 105 zł

Pozostałe koszty rodzajowe 48 zł

KOSZTY ADMINISTRACYJNE 5458,15 zł

Dane o zatrudnieniu w fundacji

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie zatrudniała pracowników.

Dane o wynagrodzeniach wypłacanych w fundacji

Fundacja nie wypłacała w 2015 r. wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia

Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

1.Wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji z podziałem na wynagrodzenia, nagrody i premie

Wynagrodzenia Członków Zarządu i innych organów fundacji na umowę o pracę w 2015 roku wynosiły – nie dotyczy

2.Wypłacanego osobom kierującym działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia

Wynagrodzenia osób kierujących działalnością gospodarczą w fundacji na umowę o pracę w 2011 roku wynosiły – nie dotyczy

Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia

Fundacja nie zatrudniała w bieżącym okresie osób na umowy cywilno-prawne i nie poniosła z tego tytułu żadnych wydatków

Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych z podziałem według ich wysokości – nie dotyczy

Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku

Fundacja posiadała na dzień 31.12.2015 roku środki pieniężne w kwocie:

złotych /słownie: 7263,71

w tym:

  • środki pieniężne w kasie: 1883,41 złotych;
  • środki pieniężne na rachunkach bankowych bieżących: 5380,30 złotych;

wszystkie rachunki bankowe Fundacji prowadzone są w WSB

Dane o nabytych obligacjach

Fundacja Amstaff Azyl w roku sprawozdawczym nie nabyła w obligacji

Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek

Fundacja Amstaff Azyl w roku sprawozdawczym nie objęła udziałów, akcji w spółkach prawa handlowego

Dane o nabytych nieruchomościach

Fundacja Amstaff Azyl w roku sprawozdawczym nie nabyła żadnych nieruchomości

Dane o nabytych środkach trwałych

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych.

Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych

Na dzień bilansowy aktywa Fundacji wykazują wartość 7253, 53 zł

z czego aktywa trwałe 7253, 53 zł, aktywa obrotowe 0 zł

Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych

Wartość zobowiązań Fundacji na dzień bilansowy wyniosła 0 zł.

 

Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz wynik finansowy tej działalności

 

Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe

Informację o rozliczeniu fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych

Fundacja na dzień 31.12.2015 roku nie zalega z zapłatą zobowiązań podatkowych

Informację o składanych deklaracjach podatkowych

Fundacja nie jest podatnikiem VAT i nie składała w roku obrotowym deklaracji VAT-7.

Fundacja złożyła deklarację z osiągniętych dochodów CIT8 za rok 2013 w terminie ustawowym.

W bieżącym okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono żadnej kontroli w Fundacji

 

Warszawa, dn. 20.08.2016

ZARZĄD FUNDACJI AMSTAFF AZYL

Pomóż azylakom!

Ta strona obsługuje pliki cookies.