W roku 2016 r. Fundacja realizowała zadanie publiczne „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt” współfinansowane przez m.st. Warszawa.

Dane rejestracyjne Fundacji

Fundacja Amstaff Azyl

ul. Ogrody 29/1, 03-987 Warszawa

 

NIP 9522134371

KRS 0000539852

REGON: 360678536

E-mail kontaktowy: info@amstaffazyl.pl

Fundacja Amstaff Azyl zarejestrowana została w dniu 21 stycznia 2015 roku w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000539852;

 

 

Zarząd Fundacji:

 • Izabela Olejniczak, Prezes Fundacji
 • Olga Krawczyk, Wiceprezes Fundacji

Rada Fundacji

 • Joanna Woźniczko
 • Aneta Biel
 • Agnieszka Łotocka

Nr konta

 

Bank WBS: 62 8015 0004 0072 1312 2070 0001

W przypadku przelewów z zagranicy:
SWIFT: POLUPLPR BANK WKS
IBAN: PL 62 8015 0004 0072 1312 2070 0001

Przelewy prosimy dokonywać z tytułem:
Darowizna – cele statutowe

Statut Fundacji Amstaff Azyl

STATUT

Fundacji Amstaff Azyl

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1.Fundacja nosi nazwę Fundacja Amstaff Azyl i jest  zwana w dalszej części statutu Fundacją.

2.Fundacja została ustanowiona przez Olgę Kowalską zwaną dalej Fundatorem aktem notarialnym sporządzonym przez Krzysztofa Zygrzaka w dniu 24 października 2014 roku w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Bolkowskiej 1c i działa na podstawie przepisów:

a) ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. nr 46 poz. 203-tekst jednolity),

3. Akt ustanowienia Fundacji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu go podlegać będzie ochronie prawnej.

5. Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.

6. Fundacja posiada osobowość prawną.

7. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

8. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z przepisami prawa i niniejszego statutu.

9. Fundacja może tworzyć zakłady, oddziały, filie, przedstawicielstwa, a także przystępować do fundacji.

10. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy ds. rolnictwa.

11. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikującymi Fundację.

12. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i inne wyróżnienia według wzoru określonego przez Zarząd Fundacji oraz przyznawać je osobom fizycznym i instytucjom zasłużonym dla Fundacji.

 

Rozdział II

CELE I ZAKRES DZIAŁANIA FUNDACJI

§2

 1. Celem Fundacji jest działalność charytatywna i edukacyjna na rzecz dobra publicznego w zakresie:

a) działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poszanowania i przestrzegania ich praw,

b) opieki i pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym, chorym, niechcianym lub okrutnie traktowanym, a w szczególności podejmowanie działań na rzecz udzielania pomocy psom uznanym z uwagi na rasę za niebezpieczne,

c) działania na rzecz ochrony środowiska i ochrony zwierząt,

d) aktywnego przeciwdziałania bezdomności zwierząt,

e) propagowania i stosowania zasad ekologii.

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) Udzielanie pomocy organizacjom i instytucjom, a także osobom fizycznym niosącym pomoc bezdomnym zwierzętom.

b) Współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi działającymi na terenie kraju i za granicą w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji.

c) Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony zwierząt i środowiska, poszanowania praw zwierząt, dobrostanu zwierząt, zasad bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami.

d) Kierowanie wniosków do organów ścigania o podjęcie czynności zmierzających do wykrycia i ukarania sprawców niehumanitarnego traktowania zwierząt i przestępstw przeciwko prawom zwierząt oraz uczestnictwo w postępowaniach toczących się przed sądami powszechnymi.

e) Prowadzenie działalności adopcyjnej, mającej na celu poszukiwanie bezpiecznego i przyjaznego schronienia lub domu dla zwierząt.

f) Organizowanie, finansowanie oraz promowanie inwestycji i kampanii mających na celu przeciwdziałanie okrucieństwu wobec zwierząt.

g) Sponsorowanie programów promujących cele Fundacji w środkach masowego przekazu.

h) Organizację i uczestnictwo w imprezach kulturalnych, sportowych i innych w celu prowadzenia akcji charytatywnych oraz edukacyjnych na rzecz zwierząt zapewniających realizację celów statutowych

i) Udział i organizowanie imprez takich jak pikniki, festyny, koncerty i inne o charakterze niedochodowym na rzecz zwierząt.

j) Współpracę z środkami masowego przekazu w nagłaśnianiu najważniejszych tematów związanych z przepisami ustawy o ochronie praw zwierząt oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt.

k) Opiniowanie i nadzorowanie akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt.

l) Podejmowanie wszelkich interwencji i kontroli dobrostanu zwierząt, do których upoważnia obowiązujące prawo.

m) Pomoc finansową i rzeczową dla zwierząt.

n) Podejmowanie działań profilaktycznych zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt.

o) Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie opiniowania i kontrolowania miejsc przetrzymywania bezdomnych zwierząt, przytulisk i schronisk.

p) Propagowanie, wspieranie i prowadzenie niewielkich noclegowni, przytulisk, domów tymczasowych, schronisk i hoteli dla zwierząt o charakterze niedochodowym.

Rozdział III

ORGANY FUNDACJI

§3

 1. Władzę w Fundacji sprawuje Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji powoływany jest przez Fundatora. Fundator jest organem Fundacji.
 3. Fundator może zasiadać w Zarządzie Fundacji.

 

ZARZĄD FUNDACJI

§4

 1. Zarząd Fundacji składa się z od jednego do pięciu osób i jest powoływany na czas nieoznaczony przez Fundatora. Fundator może wyznaczyć, co wymaga formy pisemnej, jedną lub więcej osób fizycznych lub prawnych, które przejmą wykonywanie powyższego uprawnienia.
 2. Powołując Zarząd Fundator wskazuje Prezesa Zarządu, zwanego dalej Prezesem oraz Vice Prezesa.
 3. Zarząd Fundacji zbiera się przynajmniej 2 razy do roku.
 1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.
 2. Rada Fundacji ustala wynagrodzenie członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy.

§5

Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych z tym, że wymagana jest obecność Prezesa Zarządu Fundacji. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.

§6

1.Do zadań Zarządu należy:

a. kierowanie działalnością Fundacji,

b. uchwalanie okresowych i wieloletnich planów działalności,

c. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz wobec organów państwowych, instytucji, osób fizycznych i prawnych w kraju i zagranicą,

d. zarządzanie majątkiem Fundacji,

e. uchwalanie zmian w statucie Fundacji, w tym również celów Fundacji.

§7

 1. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą

a) śmierci,

b) pisemnej rezygnacji (pisemna rezygnacja członka Zarządu Fundacji jest skuteczna z chwilą doręczenia na adres Fundacji),

c) odwołania większością głosów Rady Fundacji.

2. Fundatorowi przysługuje prawo do odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie. Postanowienie §4 p. 1 stosuje się odpowiednio.

§8

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach składa Prezes lub V-ce Prezes Fundacji.

§9

 1. Zarząd może udzielać pełnomocnictwa.
 2. Członkowie Zarządu mogą działać przez pełnomocników.
 3. Pełnomocnik powołany przez Zarząd, w zakresie umocowania jest uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji.

 

RADA FUNDACJI

 • 10
 1. Rada fundacji jest organem kontrolującym i opiniującym.
 2. Rada Fundacji powoływana jest przez Fundatora na czas nieokreślony, składa się z od trzech do siedmiu osób i wybiera ze swego składu Przewodniczącego.
 3. Członkiem Rady Fundacji może być Fundator.
 4. Rada Fundacji odwołuje Przewodniczącego Rady Fundacji na wniosek każdego członka Rady i na zasadzie jednomyślności przy obecności co najmniej połowy składu Rady Fundacji.
 5. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się przynajmniej raz na pół roku i mogą być zwoływane na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji, Fundatora lub Zarządu.
 6. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczą Fundator i członkowie Zarządu.
 7. Członkiem Rady Fundacji nie może być:

a) Członek Zarządu,

b) Osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§11

Członkowie Rady Fundacji nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu interesów pozostających w konflikcie z interesami Fundacji.

§12

 1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą

a) śmierci,

b) pisemnej rezygnacji (pisemna rezygnacja członka Rady Fundacji jest skuteczna z chwilą doręczenia na adres Fundacji),

c) odwołania większością głosów Rady Fundacji.

 

§13

 1. Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w szczególności w przypadku:

a) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji,

b) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

§14

 1. Wszystkie uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej składu.
 2. W przypadku równo oddanych głosów za i przeciw, decydującym głosem jest głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

§15

Do zadań Rady Fundacji należy:

a) Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,

b) Opiniowanie programów działania Fundacji,

c) Przeprowadzanie, na wniosek Fundatora, inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych, badania słuszności i celowości poniesionych wydatków,

d) Opiniowanie propozycji zmian statutu Fundacji.

 

Rozdział IV

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§16

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 złotych, wymieniony w akcie o ustanowieniu Fundacji.
 2. Majątek Fundacji stanowią też środki finansowe, nieruchomości lub ruchomości nabyte w toku jej działalności.
 3. Dochodami Fundacji są:

a) Darowizny, dotacje, spadki i zapisy od osób fizycznych, prawnych, krajowych i zagranicznych,

b) Subwencje osób trzecich,

c) Odsetki bankowe i inne dochody kapitałowe,

d) Dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,

e) Dochody ze zbiórek publicznych,

f) Świadczenia na cel społeczny przyznawane trybie art. 448 kodeksu cywilnego.

§17

1.Przedmiotem spadków, zapisów lub darowizn mogą być środki płatnicze, papiery wartościowe, nieruchomości i mienie ruchome.

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

4. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów mogą być użyte tylko do realizacji celów statutowych Fundacji.

5. Fundacji zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań jej majątkiem w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz  osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania jej majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich bliskie osoby na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

6.Czynności dokonane z naruszeniem § 15 pkt 5 są nieważne.

 

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§18

 1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną Fundacją. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji.
 3. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 4. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
 5. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 6. Likwidatora Fundacji wyznacza Fundator. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

a) Zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,

b) Wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia,

c) Sporządzenie bilansu otwarcia oraz listy wierzycieli,

d) Sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,

e) Ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,

f) Przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,

g) Zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji i z rejestru,

h) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentów.

§19

Fundator  wskaże podmiot, na którego rzecz zostaną przelane środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji.

§20

 1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd.
 2. Wszelkie zmiany statutu wchodzą w życie po zarejestrowaniu ich przez Sąd.

§21

 1. Statut sporządzono i podpisano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
 2. Załącznik nr 1  Akt Ustanowienia Fundacji sporządzony w formie aktu notarialnego stanowi integralną część niniejszego Statutu.

 

Warszawa, dn. 24 października 2014 r.