W roku 2016 r. Fundacja realizowała zadanie publiczne „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt” współfinansowane przez m.st. Warszawa.

Dane rejestracyjne Fundacji

Fundacja Amstaff Azyl

ul. Ogrody 29/1, 03-987 Warszawa

 

NIP 9522134371

KRS 0000539852

REGON: 360678536

E-mail kontaktowy: info@amstaffazyl.pl

Fundacja Amstaff Azyl zarejestrowana została w dniu 21 stycznia 2015 roku w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000539852;

 

 

Zarząd Fundacji:

 • Izabela Olejniczak, Prezes Fundacji
 • Olga Krawczyk, Wiceprezes Fundacji

Rada Fundacji

 • Joanna Woźniczko
 • Aneta Biel
 • Agnieszka Łotocka

Statut Fundacji Amstaff Azyl

STATUT

Fundacji Amstaff Azyl

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1.Fundacja nosi nazwę Fundacja Amstaff Azyl i jest  zwana w dalszej części statutu Fundacją.

2.Fundacja została ustanowiona przez Olgę Kowalską zwaną dalej Fundatorem aktem notarialnym sporządzonym przez Krzysztofa Zygrzaka w dniu 24 października 2014 roku w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Bolkowskiej 1c i działa na podstawie przepisów:

a) ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. nr 46 poz. 203-tekst jednolity),

3. Akt ustanowienia Fundacji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu go podlegać będzie ochronie prawnej.

5. Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.

6. Fundacja posiada osobowość prawną.

7. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

8. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z przepisami prawa i niniejszego statutu.

9. Fundacja może tworzyć zakłady, oddziały, filie, przedstawicielstwa, a także przystępować do fundacji.

10. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy ds. rolnictwa.

11. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikującymi Fundację.

12. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i inne wyróżnienia według wzoru określonego przez Zarząd Fundacji oraz przyznawać je osobom fizycznym i instytucjom zasłużonym dla Fundacji.

 

Rozdział II

CELE I ZAKRES DZIAŁANIA FUNDACJI

§2

 1. Celem Fundacji jest działalność charytatywna i edukacyjna na rzecz dobra publicznego w zakresie:

a) działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poszanowania i przestrzegania ich praw,

b) opieki i pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym, chorym, niechcianym lub okrutnie traktowanym, a w szczególności podejmowanie działań na rzecz udzielania pomocy psom uznanym z uwagi na rasę za niebezpieczne,

c) działania na rzecz ochrony środowiska i ochrony zwierząt,

d) aktywnego przeciwdziałania bezdomności zwierząt,

e) propagowania i stosowania zasad ekologii.

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) Udzielanie pomocy organizacjom i instytucjom, a także osobom fizycznym niosącym pomoc bezdomnym zwierzętom.

b) Współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi działającymi na terenie kraju i za granicą w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji.

c) Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony zwierząt i środowiska, poszanowania praw zwierząt, dobrostanu zwierząt, zasad bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami.

d) Kierowanie wniosków do organów ścigania o podjęcie czynności zmierzających do wykrycia i ukarania sprawców niehumanitarnego traktowania zwierząt i przestępstw przeciwko prawom zwierząt oraz uczestnictwo w postępowaniach toczących się przed sądami powszechnymi.

e) Prowadzenie działalności adopcyjnej, mającej na celu poszukiwanie bezpiecznego i przyjaznego schronienia lub domu dla zwierząt.

f) Organizowanie, finansowanie oraz promowanie inwestycji i kampanii mających na celu przeciwdziałanie okrucieństwu wobec zwierząt.

g) Sponsorowanie programów promujących cele Fundacji w środkach masowego przekazu.

h) Organizację i uczestnictwo w imprezach kulturalnych, sportowych i innych w celu prowadzenia akcji charytatywnych oraz edukacyjnych na rzecz zwierząt zapewniających realizację celów statutowych

i) Udział i organizowanie imprez takich jak pikniki, festyny, koncerty i inne o charakterze niedochodowym na rzecz zwierząt.

j) Współpracę z środkami masowego przekazu w nagłaśnianiu najważniejszych tematów związanych z przepisami ustawy o ochronie praw zwierząt oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt.

k) Opiniowanie i nadzorowanie akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt.

l) Podejmowanie wszelkich interwencji i kontroli dobrostanu zwierząt, do których upoważnia obowiązujące prawo.

m) Pomoc finansową i rzeczową dla zwierząt.

n) Podejmowanie działań profilaktycznych zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt.

o) Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie opiniowania i kontrolowania miejsc przetrzymywania bezdomnych zwierząt, przytulisk i schronisk.

p) Propagowanie, wspieranie i prowadzenie niewielkich noclegowni, przytulisk, domów tymczasowych, schronisk i hoteli dla zwierząt o charakterze niedochodowym.

Rozdział III

ORGANY FUNDACJI

§3

 1. Władzę w Fundacji sprawuje Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji powoływany jest przez Fundatora. Fundator jest organem Fundacji.
 3. Fundator może zasiadać w Zarządzie Fundacji.

 

ZARZĄD FUNDACJI

§4

 1. Zarząd Fundacji składa się z od jednego do pięciu osób i jest powoływany na czas nieoznaczony przez Fundatora. Fundator może wyznaczyć, co wymaga formy pisemnej, jedną lub więcej osób fizycznych lub prawnych, które przejmą wykonywanie powyższego uprawnienia.
 2. Powołując Zarząd Fundator wskazuje Prezesa Zarządu, zwanego dalej Prezesem oraz Vice Prezesa.
 3. Zarząd Fundacji zbiera się przynajmniej 2 razy do roku.
 1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.
 2. Rada Fundacji ustala wynagrodzenie członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy.

§5

Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych z tym, że wymagana jest obecność Prezesa Zarządu Fundacji. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.

§6

1.Do zadań Zarządu należy:

a. kierowanie działalnością Fundacji,

b. uchwalanie okresowych i wieloletnich planów działalności,

c. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz wobec organów państwowych, instytucji, osób fizycznych i prawnych w kraju i zagranicą,

d. zarządzanie majątkiem Fundacji,

e. uchwalanie zmian w statucie Fundacji, w tym również celów Fundacji.

§7

 1. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą

a) śmierci,

b) pisemnej rezygnacji (pisemna rezygnacja członka Zarządu Fundacji jest skuteczna z chwilą doręczenia na adres Fundacji),

c) odwołania większością głosów Rady Fundacji.

2. Fundatorowi przysługuje prawo do odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie. Postanowienie §4 p. 1 stosuje się odpowiednio.

§8

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach składa Prezes lub V-ce Prezes Fundacji.

§9

 1. Zarząd może udzielać pełnomocnictwa.
 2. Członkowie Zarządu mogą działać przez pełnomocników.
 3. Pełnomocnik powołany przez Zarząd, w zakresie umocowania jest uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji.

 

RADA FUNDACJI

 • 10
 1. Rada fundacji jest organem kontrolującym i opiniującym.
 2. Rada Fundacji powoływana jest przez Fundatora na czas nieokreślony, składa się z od trzech do siedmiu osób i wybiera ze swego składu Przewodniczącego.
 3. Członkiem Rady Fundacji może być Fundator.
 4. Rada Fundacji odwołuje Przewodniczącego Rady Fundacji na wniosek każdego członka Rady i na zasadzie jednomyślności przy obecności co najmniej połowy składu Rady Fundacji.
 5. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się przynajmniej raz na pół roku i mogą być zwoływane na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji, Fundatora lub Zarządu.
 6. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczą Fundator i członkowie Zarządu.
 7. Członkiem Rady Fundacji nie może być:

a) Członek Zarządu,

b) Osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§11

Członkowie Rady Fundacji nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu interesów pozostających w konflikcie z interesami Fundacji.

§12

 1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą

a) śmierci,

b) pisemnej rezygnacji (pisemna rezygnacja członka Rady Fundacji jest skuteczna z chwilą doręczenia na adres Fundacji),

c) odwołania większością głosów Rady Fundacji.

 

§13

 1. Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w szczególności w przypadku:

a) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji,

b) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

§14

 1. Wszystkie uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej składu.
 2. W przypadku równo oddanych głosów za i przeciw, decydującym głosem jest głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

§15

Do zadań Rady Fundacji należy:

a) Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,

b) Opiniowanie programów działania Fundacji,

c) Przeprowadzanie, na wniosek Fundatora, inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych, badania słuszności i celowości poniesionych wydatków,

d) Opiniowanie propozycji zmian statutu Fundacji.

 

Rozdział IV

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§16

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 złotych, wymieniony w akcie o ustanowieniu Fundacji.
 2. Majątek Fundacji stanowią też środki finansowe, nieruchomości lub ruchomości nabyte w toku jej działalności.
 3. Dochodami Fundacji są:

a) Darowizny, dotacje, spadki i zapisy od osób fizycznych, prawnych, krajowych i zagranicznych,

b) Subwencje osób trzecich,

c) Odsetki bankowe i inne dochody kapitałowe,

d) Dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,

e) Dochody ze zbiórek publicznych,

f) Świadczenia na cel społeczny przyznawane trybie art. 448 kodeksu cywilnego.

§17

1.Przedmiotem spadków, zapisów lub darowizn mogą być środki płatnicze, papiery wartościowe, nieruchomości i mienie ruchome.

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

4. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów mogą być użyte tylko do realizacji celów statutowych Fundacji.

5. Fundacji zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań jej majątkiem w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz  osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania jej majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich bliskie osoby na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

6.Czynności dokonane z naruszeniem § 15 pkt 5 są nieważne.

 

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§18

 1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną Fundacją. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji.
 3. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 4. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
 5. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 6. Likwidatora Fundacji wyznacza Fundator. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

a) Zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,

b) Wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia,

c) Sporządzenie bilansu otwarcia oraz listy wierzycieli,

d) Sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,

e) Ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,

f) Przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,

g) Zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji i z rejestru,

h) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentów.

§19

Fundator  wskaże podmiot, na którego rzecz zostaną przelane środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji.

§20

 1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd.
 2. Wszelkie zmiany statutu wchodzą w życie po zarejestrowaniu ich przez Sąd.

§21

 1. Statut sporządzono i podpisano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
 2. Załącznik nr 1  Akt Ustanowienia Fundacji sporządzony w formie aktu notarialnego stanowi integralną część niniejszego Statutu.

 

Warszawa, dn. 24 października 2014 r.

Nr konta

 

Bank WBS: 62 8015 0004 0072 1312 2070 0001

W przypadku przelewów z zagranicy:
SWIFT: POLUPLPR BANK WKS
IBAN: PL 62 8015 0004 0072 1312 2070 0001

Przelewy prosimy dokonywać z tytułem:
Darowizna – cele statutowe

Sprawozdanie merytoryczne

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AMSTAFF AZYL

ZA OKRES OD 21.01.2015 roku DO 31.12.2015 roku

 

Sprawozdanie sporządzono na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚĆI z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. z 2001r. Nr 50 poz. 529 oraz Dz.U. z 2011r. Nr 517 poz. 1291)

 

 

 

 

Główne zdarzenia prawne w działalności fundacji o skutkach finansowych

 

Fundacja rozpoczęła swoja działalność na początku 2015 roku. Rok 2015 był więc pierwszym okresem sprawozdawczym w działalności Fundacji.

 

W bieżącym okresie sprawozdawczym działania Fundacji koncentrowały się przede wszystkim na zapobieganiu okrucieństwu i bezdomności zwierząt.

 

Nawiązaliśmy współpracę z największym polskim schroniskiem (Schronisko Na Paluchu w Warszawie), a także innymi schroniskami, wolontariuszami oraz ludźmi zainteresowanymi losem zwierząt z województwa mazowieckiego i z całego kraju.

 

Dzięki osobistemu zaangażowaniu ludzi Fundacji rozpoczęła działalność siatka domów tymczasowych, w których zwierzęta pozostające pod opieką Fundacji odzyskiwały zdrowie, przechodziły szkolenie, były odżywiane i badane.  .

 

Współpracowaliśmy z behawiorystami, szkoleniowcami, lekarzami weterynarii oraz ogłaszaliśmy podopiecznych na internetowych portalach społecznościowych i stronach www.

 

Dotychczasowe doświadczenia Zarządu Fundacji oraz szczegółowa analiza przypadków, z którymi spotkaliśmy się w naszej pracy, zaowocowało wypracowaniem strategii procesu adopcyjnego opartej o specjalnie opracowaną ankietę przedadopcyjną, spacer zapoznawczy, wizyty przedadopcyjne, podpisanie umowy cywilno-prawnej oraz stałym kontaktem z naszymi podopiecznymi oraz procedurze poszukiwania idealnych domów dla naszych podopiecznych poprzez ogłoszenia internetowe i na portalach społecznych.

 

Dzięki temu w 2015 roku udało się otoczyć opieką 20 psów TTB i wyadoptować 14.

 

 

 

Promowane przez Fundację profile na portalach społecznościowych docierają do ponad 6 tysięcy osób w całym kraju.

 

Fundacja zorganizowała kilka akcji charytatywnych i edukacyjnych takich jak:

– 4 edycje Dogtrekkingu – spaceru grupowego z psami mającego na celu obalanie mitów na temat Terierów Typu Bull, integrację społeczności miłośników psów i socjalizację zwierząt

– Projekt „Dać szansę” – ukazanie bezdomnych psów w relacjach z dziećmi z różnorakimi zaburzeniami

– Charytatywny trening Barbell Zone zachęcający do aktywnego spędzania czasu i wspierania bezdomnych zwierząt

– Aktywny udział wolontariuszy Fundacji w programie „Adoptuj warszawiaka”, uświadamiający społeczeństwu absolutną normalność psów ze schronisk, również tych należących do ras TTB

– Liczne sesje fotograficzne dla podopiecznych Fundacji oraz schronisk, promujące bezdomne psy i adopcję

– Udział wolontariuszy Fundacji w wolontariacie w Schronisku na Paluchu doprowadził do adopcji ponad 40 psów TTB.

 

W bieżącym okresie sprawozdawczym wolontariusze Fundacji pozyskali dla bezdomnych psów (fundacyjnych i schroniskowych) ok. 40 kubraków na zimę.

 

Fundacja pozyskiwała środki niezbędne do sfinansowania prowadzonych działań w drodze darowizn od osób, którym los i dobro zwierząt leżą głęboko na sercu.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadzono następujące zbiórki publiczne:

 

– 2015/688/OR – Dogtrekking dla psów 1360 zł

– 2015/3394/OR – Zbiórka na rzecz podopiecznych fundacji 30 zł

– 2015/3395/OR – 5 Jubileuszowy Dogtrekking dla psów 1431,42 zł

– 2015/4563/OR – Amstaff pies „Bardziej” 267 zł

-2015/2281/OR – Zbiórka na rzecz podopiecznych fundacji 288 zł

-2015/2591/OR – Crossfit 385 zł

– 2015/2590/OR – Dogtrekking dla psów 403,50 zł

– 2015/2887/OR – Pit Bull West Coast 67,82 zł

 

Odpisy uchwał

 

W załączeniu znajdują się odpisy uchwał podjętych przez organa Fundacji w bieżącym okresie sprawozdawczym.

 

Informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy)

 

W okresie sprawozdawczym Fundacja pozyskiwała przychody w drodze darowizn od osób fizycznych i prawnych.

 

PRZYCHODY STATUTOWE w 2015 r.

46 131,86

DAROWIZNY

46131,71

 

w tym:

zbiórki publiczne 4232,74

 

Informacja o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń

W bieżącym okresie sprawozdawczym Fundacja nie realizowała działań o charakterze odpłatnym

 

Działalność gospodarcza

Fundacja Amstaff Azyl w roku sprawozdawczym nie prowadziła działalności gospodarczej

 

Informacja o poniesionych kosztach

 

Koszty ogółem 39378,33 zł w tym

 

KOSZTY STATUTOWE 33920,18 zł

w tym:

 

Karma 1331,10 zł

Leki i artykuły weterynaryjne 1361,43 zł

Smycze, obroże 10 zł

Podkłady higieniczne 245,34 zł

Materiały pozostałe 180 zł

Pochówek zwierząt 950 zł

Usługa transportowa 45,95 zł

Usługi weterynaryjne 22 643, 36 zł

Hotele dla zwierząt 7 105 zł

Pozostałe koszty rodzajowe 48 zł

 

KOSZTY ADMINISTRACYJNE 5458,15 zł

 

Dane o zatrudnieniu w fundacji

 

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie zatrudniała pracowników.

 

Dane o wynagrodzeniach wypłacanych w fundacji

Fundacja nie wypłacała w 2015 r. wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia

 

Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

 

1.Wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji z podziałem na wynagrodzenia, nagrody i premie

 

Wynagrodzenia Członków Zarządu i innych organów fundacji na umowę o pracę w 2015 roku wynosiły – nie dotyczy

 

2.Wypłacanego osobom kierującym działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia

 

Wynagrodzenia osób kierujących działalnością gospodarczą w fundacji na umowę o pracę w 2011 roku wynosiły – nie dotyczy

 

 

 

 

 

Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia

 

Fundacja nie zatrudniała w bieżącym okresie osób na umowy cywilno-prawne i nie poniosła z tego tytułu żadnych wydatków

 

Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych z podziałem według ich wysokości – nie dotyczy

 

Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku

Fundacja posiadała na dzień 31.12.2015 roku środki pieniężne w kwocie:

złotych /słownie: 7263,71

w tym:

 • środki pieniężne w kasie: 1883,41 złotych;
 • środki pieniężne na rachunkach bankowych bieżących: 5380,30 złotych;

 

wszystkie rachunki bankowe Fundacji prowadzone są w WSB

Dane o nabytych obligacjach

Fundacja Amstaff Azyl w roku sprawozdawczym nie nabyła w obligacji

Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek

Fundacja Amstaff Azyl w roku sprawozdawczym nie objęła udziałów, akcji w spółkach prawa handlowego

Dane o nabytych nieruchomościach

Fundacja Amstaff Azyl w roku sprawozdawczym nie nabyła żadnych nieruchomości

Dane o nabytych środkach trwałych

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych.

 

Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych

 

Na dzień bilansowy aktywa Fundacji wykazują wartość 7253, 53 zł

z czego aktywa trwałe 7253, 53 zł, aktywa obrotowe 0 zł

Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych

Wartość zobowiązań Fundacji na dzień bilansowy wyniosła 0 zł.

 

Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz wynik finansowy tej działalności

 

Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe

 

Informację o rozliczeniu fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych

Fundacja na dzień 31.12.2015 roku nie zalega z zapłatą zobowiązań podatkowych

 

Informację o składanych deklaracjach podatkowych

Fundacja nie jest podatnikiem VAT i nie składała w roku obrotowym deklaracji VAT-7.

 

Fundacja złożyła deklarację z osiągniętych dochodów CIT8 za rok 2013 w terminie ustawowym.

W bieżącym okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono żadnej kontroli w Fundacji

 

Warszawa, dn. 20.08.2016

 

ZARZĄD FUNDACJI AMSTAFF AZYL